Stowarzyszenie POLARIS-OPP z siedzibą w Sopotni Wielkiej 174 w związku z realizacją operacji w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwoju wsi pn. „Remont świetlicy wiejskiej wraz z adaptacją pomieszczeń pod bazę astroturystyki nieopodal obserwatorium astronomicznego w Sopotni Wielkiej”, zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego wg poniższej specyfikacji.
 
Nabór zakończony. Najkorzystniejszą ofertę złożył: Pan mgr inż. Stefan Białkowski, Usługi Projektowe Nadzory Budowlane, Żywiec. 
 
 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas prac na zgłoszenie robót w budynku usługowo-mieszkalnym w Sopotni Wielkiej 174, zgodnie z wytycznymi i dokumentacją, jaką przekaże Inwestor na miejscu planowanego przedsięwzięcia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, posiadają uprawienia do wykonywania zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. Oferty można składać aż do odwołania niniejszego ogłoszenia. O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować cena. Realizacja czynności przewidziana jest na okres od stycznia do marca 2015 roku włącznie.
Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest zamieszczone na stronie internetowej Inwestora celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia POLARIS – OPP do złożenia Zamówienia.
 

Projekt pn. "Remont świetlicy wiejskiej wraz z adaptacją pomieszczeń pod bazę astroturystyki nieopodal obserwatorium astronomicznego w Sopotni Wielkiej" współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i rozwoju wsi - działanie 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - oś 4 LEADER. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.