Stowarzyszenie POLARIS-OPP z siedzibą w Sopotni Wielkiej 174 w związku z realizacją operacji w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 pn. „Budowa obserwatorium na terenie Zespołu Szkół nr 4”, zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej obserwatorium astronomicznego na budynku Zespołu Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej wg poniższej specyfikacji.
 

 
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi załącznikami do uzyskania pozwolenia na budowę obserwatorium astronomicznego na terenie Zespołu Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej zgodnie z wytycznymi, jakie przekaże Inwestor na miejscu planowanego przedsięwzięcia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, posiadają uprawienia do wykonywania zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. Oferty można składać do 1 stycznia 2012r. O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować cena.
Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest zamieszczone na stronie internetowej Inwestora celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia POLARIS – OPP do złożenia Zamówienia.
 

Projekt pn. "Budowa obserwatorium na terenie Zespołu Szkół nr 4" współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i rozwoju wsi - działanie 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - oś 4 LEADER. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.